مرحله2: انتخاب دامپزشک:

 • دکتر محمود سخایی ⭐⭐⭐⭐⭐
 • دکترای عمومی از دانشگاه شیراز
 • تاریخ عضویت در کافه حیوانات: 1401/01/01
 • سابقه کار: 6 سال
ساعات ارائه مشاوره: هفت روز هفته از 10 صبح تا 12 شب
Hidden
بدون عنوان

 • دکتر مسعود سعدی ⭐⭐⭐⭐⭐
 • دکترای عمومی از دانشگاه تهران
 • بورد تخصصی از دانشگاه چمران اهواز
 • تاریخ عضویت در کافه حیوانات: 1400/04/01
 • سابقه کار: 9 سال
ساعات ارائه مشاوره: هفت روز هفته از 10 صبح تا 10 شب
Hidden
بدون عنوان

 
 • دکتر محمد فاطمی ⭐⭐⭐⭐⭐
 • دکترای عمومی از دانشگاه تهران
 • بورد تخصصی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • تاریخ عضویت در کافه حیوانات: 1399/02/01
 • سابقه کار: 5 سال
ساعات ارائه مشاوره: هفت روز هفته از 9 صبح تا 12 شب
Hidden
بدون عنوان

 
 • دکتر جمشید احمدی ⭐⭐⭐⭐⭐
 • دکترای عمومی از دانشگاه تهران
 • بورد تخصصی از دانشگاه تهران
 • تاریخ عضویت در کافه حیوانات: 1400/02/01
 • سابقه کار: 10 سال
ساعات ارائه مشاوره: هفت روز هفته از 10 صبح تا 12 شب
Hidden
بدون عنوان

دکتر نعیم طولایی ⭐⭐⭐⭐⭐
 • دکترای عمومی از دانشگاه تهران
 • تاریخ عضویت در کافه حیوانات: 1399/04/01
 • سابقه کار: 5 سال
ساعات ارائه مشاوره: هفت روز هفته از 10 صبح تا 12 شب
Hidden
بدون عنوان

دکتر صالح خدادادی ⭐⭐⭐⭐⭐
 • دکترای عمومی از دانشگاه تبریز
 • بورد تخصصی از دانشگاه کرمان
 • تاریخ عضویت در کافه حیوانات: 1399/09/01
 • سابقه کار: 8 سال
ساعات ارائه مشاوره: هفت روز هفته از 10 صبح تا 12 شب
Hidden
بدون عنوان

تجربه شیرین یک مشاوره دامپزشکی